Jazz Square

Jazz Square

Vier-Schritt-Kombination im Quadrat:

RF kreuzt vor – LF Schritt rück – RF Schritt seit – LF Schritt vor (oder anders herum)

No Comments

Post A Comment